ความเป็นมาของโครงการ

       V-COP คือศูนย์กำลังคน อาชีวศึกษา เป็นคลังข้อมูลที่ นักเรียนนักศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ทั่วประเทศสถานประกอบการ และผู้ที่ต้องการเข้าสู่งานอาชืพ จะได้ใช้เป็นฐานข้อมูลส่วนตัว เพื่อจะให้ข้อมูลกับสถานประกอบการ ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษา (แรงงานฝีมือระยะสั้น) นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้ว ได้แสดงข้อมูลความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพและความสามารถพิเศษ เพื่อสถานประกอบการ จะได้เลือกและพิจารณาคนเข้าทำงานอย่างตรงความต้องการ มีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจระหว่างกันอย่างแท้จริง กระตุ้นการตื่นตัวของนักเรียนนักศึกษา และค้นหา จุดอ่อน จุดแข็งเพิ่มเติม ให้ตนเองปรับตัวสอดคล้อง กับสถานประกอบการอยู่ตลอดเวลา ทั้งปัจจุบันและอนาคต ส่งผลให้การจัดการอาชีวศึกษาของไทย ก้าวไกลเทียบเท่าระดับสากล.

ตำแหน่งงานว่าง