นักเรียน นักศึกษา

กิตติยา ทองศรี
สาขาวิชา , ทักษะพิเศษ :
สถานศึกษา :


สาขาวิชา , ทักษะพิเศษ :
สถานศึกษา :


สาขาวิชา , ทักษะพิเศษ :
สถานศึกษา :


สาขาวิชา , ทักษะพิเศษ :
สถานศึกษา :

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

         พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ(รมช.ศธ.)เปิดเผยการลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์สู่อุตสาหกรรมภาคใต้ พร้อมเตรียมผลักดันเกษตรสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายการศึกษา “อาชีวศึกษา”ในโครงการขับเคลื่อนผลงานสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ให้สามารถจำหน่าย ได้ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 สอศ. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมของภาคใต้ ขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2561 ในการดำเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อน คือเป็นการจับคู่ระหว่าง สถานประกอบการกับสถานศึกษา และการเจรจาซื้อขายผลงาน สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา จนถึงการให้คำแนะนำการวิจัยพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อดำเนินธุรกิจ เชิงพาณิชย์

ความเป็นมาของโครงการ

       V-COP คือศูนย์กำลังคน อาชีวศึกษา เป็นคลังข้อมูลที่ นักเรียนนักศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ทั่วประเทศสถานประกอบการ และผู้ที่ต้องการเข้าสู่งานอาชืพ จะได้ใช้เป็นฐานข้อมูลส่วนตัว เพื่อจะให้ข้อมูลกับสถานประกอบการ ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษา (แรงงานฝีมือระยะสั้น) นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้ว ได้แสดงข้อมูลความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพและความสามารถพิเศษ เพื่อสถานประกอบการ จะได้เลือกและพิจารณาคนเข้าทำงานอย่างตรงความต้องการ มีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจระหว่างกันอย่างแท้จริง กระตุ้นการตื่นตัวของนักเรียนนักศึกษา และค้นหา จุดอ่อน จุดแข็งเพิ่มเติม ให้ตนเองปรับตัวสอดคล้อง กับสถานประกอบการอยู่ตลอดเวลา ทั้งปัจจุบันและอนาคต ส่งผลให้การจัดการอาชีวศึกษาของไทย ก้าวไกลเทียบเท่าระดับสากล.

ตำแหน่งงานว่าง